Fortianalyzer

شبکه های کامپیوتری دائماً در حال تغییر هستند و تهدیدات و حملات هکرها همیشه این شبکه ها را تهدید می کند، عموماً در شبکه ها از ابزارهای تجزیه و تحلیل در شناسایی و بررسی تهدیدات استفاده می شود.

در این راستا شرکت Fortinet محصول Fortianalyzer را به بازار عرضه نموده است. از قابلیت های برجسته این محصول منحصربفرد، با استفاده از ویژگی های پیشرفته شناسایی خطرات و وقایع شبکه مورد آنالیز و تجزیه و تحلیل قرار می گیرد.

این محصول Log محصولات Fortinet موجود در شبکه را بصورت متمرکز و با آنالیز و تجزیه و تحلیل روی کلیه Log ها گزارشات و اقدامات لازم در خصوص ضعف ها و رخنه های امنیتی ارائه می دهد.

محصولات سخت افزاری آن به شرح جدول ذیل می باشد.

3700F

3000F

2000E

1000E

800F

400E

300F

200F

ویژگی و مشخصات

10.000

4.000

2.000

2.000

800

200

180

150

Devices /VDOMS (maximum)

8.300

5.000

1.000

600

300

200

150

100

GB/Day of Logs

100.000

5.000

30.000

18.000

8.250

6.000

4.500

3.000

Analytic Sustained Rate (logs/sec)