کسب و کار متوسط

شرکت جونیپر برای کسب و کارهای متوسط فایروال های SRX1500 و سری SRX4000 برای جلوگیری از حملات شبکه داخلی و بیرونی، همچنین کنترل دسترسی،راه اندازی ارتباطات امن VPN، سیاستهای امنیتی، راهکارهای آنتی ویروس NAT  ، IPS و  ……پیشنهاد می دهد.

جدول ذیل ویژگی و مشخصات سری فایروال های کسب و کار های متوسط شرکت جونیپر به تفصیل تشریح شده است.

SRX4000

SRX1500

ویژگی ها و مشخصات

Junos OS 15.1X49

Junos OS 15.1X49-D30

Junos OS Software Version

SRX4100: 20 Gbps

SRX4200: 40 Gbps

10 Gbps

Firewall Performance (max)

SRX4100: 10 Gbps

SRX4200: 20 Gbps

3 Gbps

IPS Performance

SRX4100: 5 Gbps

SRX4200: 10 Gbps

2 Gbps

VPN Performance

SRX4100: 5 million

SRX4200: 10 million

2 Million

Maximum Concurrent Sessions

SRX4100: 120,000

SRX4200: 240,000

50,000

New Sessions/Second (Sustained, TCP, 3-way)

60,000

16,000

Maximum Security Policies

Up to 1 million IP addresses; separate allocation (capacity) for URLs

N/A

Maximum Security Intelligence Data Feed Entries In Firewall Rules Database