کسب و کار کوچک

شرکت جونیپر برای کسب و کارهای کوچک فایروال های سری SRX300 و SRX550 برای جلوگیری از حملات شبکه داخلی و بیرونی، همچنین کنترل دسترسی،راه اندازی ارتباطات امن VPN، سیاستهای امنیتی، راهکارهای آنتی ویروس NAT،ِIPS و ……پیشنهاد می دهد.

جدول ذیل ویزگی و مشخصات سری فایروال های کسب و کار های کوچک شرکت جونیپر به تفصیل تشریح شده است.

SRX550

SRX300

ویژگی ها و مشخصات

Junos OS 12.1

Junos OS 15.1X49

Junos OS Software

5.5 Gbps

SRX300: 1 Gbps

SRX320: 1 Gbps

SRX340: 3 Gbps

SRX345: 5 Gbps

Firewall Performance (max)

800 Mbps

SRX300: 100 Mbps

SRX320: 100 Mbps

SRX340: 250 Mbps

SRX345: 500 Mbps

IPS Performance

1.0 Gbps

SRX300: 250 Mbps

SRX320: 250 Mbps

SRX340: 500 Mbps

SRX345: 800 Mbps

VPN Performance

375,000

SRX300: 64,000

SRX320: 64,000

SRX340: 256,000

SRX345: 375,000

Maximum Concurrent Sessions

27,000

SRX300: 5000

SRX320: 5000

SRX340: 10,000

SRX345: 20,000

New Sessions/Second (Sustained, TCP, 3-way)

7256

SRX300: 1000

SRX320: 1000

SRX340: 2000

SRX345: 4000

Maximum Security Policies

600,000 IP addresses and 50,000 URLs

N/A

Maximum Security Intelligence Data Feed Entries In Firewall Rules Database