مجموعه راهکار های متمرکز Oracle Financial

مجموعه راهکار های متمرکز اوراکل فایننشال به عنوان یک ساختار معماری متمرکز بی نظیر محسوب می شود که اقدام به استاندارد سازی فرآیند حسابداری، پردازش بین شرکت و مالیات های تراکنشی در کل بنگاه اقتصادی شما می کند. این رویکرد در برگیرنده یک راهکار حسابداری جهانی قدرتمند، یک راهکار درون شرکتی قدرتمند و یک راهکار مالیاتی جهانی محسوب می شود که همگی در یک ساختار معماری اطلاعات واحد نرم افزار ای-بیزینس سوییت ساخته شده اند.

بهبود تجانس و تطابق با استاندارد سازی

مجموعه راهکار های متمرکز اوراکل فایننشال موجب می شوند تا:

• شما تجانس و تطابق را با قوانین حسابداری و مالیات بهبود بخشید.

   • کارایی را با پردازش خودکار بالا کسب کنید

   • قابلیت دید شرکت را با مالیات یکپارچه و متمرکز و خدمات و مخازن حسابداری بهبود بخشید.

مجموعه راهکار های متمرکز امور مالی

شکل 1. متمرکز سازی مولفه ها، فرآیند ها و داده های معماری کلیدی

برنامه اوراکل سابلدجر اکانتینگ به عنوان یک راهکار حسابداری قانون محور و قدرتمند محسوب می شود که موجب ایجاد فرآیند حسابداری سازگار برای تراکنش های ایجاد شده در برنامه های اوراکل ای-بیزینس سوییت می شود. قوانین حسابداری قابل پیکر بندی موجب تطابق با الزامات چند گانه قانونی، صنعتی یا جغرافیایی به صورت همزمان در یک ساختار واحد می شوند. به عنوان یک مدل داده ای رایج و مخزن برای کلیه فعالیت های حسابداری زیر سیستم، سیستم حسابداری اوراکل سابلدجر موجب افزایش شفافیت و حسابرسی کامل اطلاعات تراکنش و حسابداری می شود. موتور ثبت جهانی اقدام به جریان دهی فرآیند دقیق می شود به طوری که کلیه واحد های دفتر معین قادر به انتقال داده ها برای دفتر کل با استفاده از یک فرآیند استاندارد، قابل حسابرسی و بازنگری هستند.

 

ویژگی های کلیدی

حسابداری دفتر معین

• تطابق با چندین سیاست حسابداری از طریق قوانین حسابداری تعریف شده از سوی کاربر

• منبع اعتماد واحد برای کلیه فعالیت های حسابداری زیر سیستم

• حسابداری، اصلاح و گزارش دهی تسهیل یافته توسط مدل داده های مرکزی

• حسابداری قابل حسابرسی و شفاف با کاوش کامل

 

سیستم جهانی پیشرفته بین شرکت

• تجارت درون شرکتی جریان یافته با اعضای تجاری نا محدود

• تطابق قانونی محلی با فاکتور های بین شرکت

• اصلاح و کاوش درون شرکتی تعاملی

• توازن سطح تراکنش برای کاربرد های دفتر معین

• واحد تراکنش کنترل های تقویمی بین شرکت در یک دوره زمانی نزدیک

 

مالیات تجارت الکترونیک

• بازدارندگی و تطابق با قوانین قابل پیکر بندی تجارت

• مخزن مالیات متمرکز برای حسابرسی و گزارش دهی

• شبیه سازی مالیات جهت بررسی اثرات تغییر قوانین و میزان مالیات

سیستم درون شرکتی جهانی پیشرفته اوراکل به عنوان یک راهکار درون شرکتی قدرتمند محسوب می شود که به عنوان یک محیط  اجتماعی برای شرکت های تابعه جهت تبادل تراکنش های درون شرکتی در نظر گرفته می شود. فاکتور های قابل دریافت حسابداری و قابل دریافت میان اعضای تجاری درون شرکتی به نحوی ایجاد می شوند که تطابق قانونی محلی نیازمند فاکتور های فیزیکی است.

حسابداری درون شرکتی به صورت خودکار و به شکل مرکزی جهت تضمین این که تراکنش های بین شرکت هیچگاه خارج از تعادل نخواهند بود، ایجاد می شود. فرآیند متوازن سازی خودکار در سیستم درون شرکتی پیشرفته اوراکل موجب ایجاد توازن در سطح تراکنش برای کلیه برنامه های دفتر معین در تجارت الکترونیک سوییت می شود.

مالیات تجارت الکترونیک اوراکل اقدام به متمرکز سازی فرآیند و نگهداری قوانین مالیات جهت تضمین تطابق در اجرای قانون و حذف فرآیند های اضافی در ساختار های قانونی می کند. قوانین تجاری قابل پیکر بندی موجب پیاده سازی محتوای مالیات گسترده در سطح شرکت می شود. کلیه این موارد نشان مید هد که شما می توانید با قوانین محلی و ساختار های مالیات بدون نیاز به راه حل ها یا سفارشی سازی ها تطابق یابید.

 

تحقق کارایی با پردازش خودکار بالا

مجموعه راهکارهای متمرکز امور مالی اوراکل موجب ایجاد پردازش تراکنش خودکار برای عملکرد و مقیاس پذیری غیر موازی می شود. این رویکرد موجب حداقل شدن نیاز به دخالت دستی حتی برای جریان های تراکنش پیچیده می شود.

حسابداری دفتر معین اوراکل موجب می شود تا شرکت های چند ملیتی جهانی با سیاست های حسابداری مختلف تطابق یابند. این برنامه قادر به ایجاد آمارهای حسابداری همزمان مختلف برای یک تراکنش واحد در دفتر های مختلف جهت برآورده سازی سیاست های مختلف حسابداری است. این برنامه می تواند آمارهای حسابرسی همزمان را برای یک تراکنش در دفتر های مختلف جهت برآورده کردن سیاست های حسابداری، ایجاد کند. به طور مثال، می توان یک تراکنش برای سیستم شرکت تابعه فرانسوی شرکت آمریکایی را بر اساس اصول US GAAP در یک دفتر و اصول برنامه کلی فرانسوی در دفتر دیگر، لحاظ کرد.

سیستم جهانی پیشرفته اوراکل موجب ایجاد یک راهکار حسابداری درون شرکتی خودکار می شود که بررسی های لازم را انجام داده و اقدام به جلوگیری داده های ورودی خارج از تعادل می شود. تراکنش های بین شرکت به دفتر کل تنها هنگامی که میزان تراکنش اعضای تجاری متوازن می شود، ثبت می شوند. می توان قوانین تایید انعطاف پذیر را جهت به دست آوردن موافقت اعضای تجاری پیش از ثبت تراکنش ها پیکره بندی کرد. جریان کاری موجب خودکار شدن فرآیند تایید بین شرکت با ایجاد اطلاع رسانی ها در مورد وضعیت تراکنش می شود.

برنامه بیمه تجارت الکترونیکی اوراکل کارایی عملیاتی را بهبود بخشیده و خطا را با خودکار سازی پردازش مالیات از طریق یک موتور مالیاتی متمرکز و یکپارچه بهبود می بخشد. این برنامه اقدام به مدل سازی آنلاین تغییرات و نرخ های قانون مالیات در تراکنش های شما می شود، بنابراین شما می توانید دقت تغییرات را پیش از اعمال آنها، تایید کنید. علاوه براین، فرآیند مالیات با امکان یکپارچه سازی با ارائه کنندگان محتوای صحت سنجی شده اوراکل جهت بارگذاری نرخ مالیات، جریان می یابد.

 

بهبود قابلیت دید (چشم انداز) شرکت

با توجه به این که مجموعه راهکار های متمرکز امور مالی اوراکل یک مدل داده ای و مخزن مشترک را برای حسابداری زیر سیستم، پردازش درون شرکت و سیستم مالیات ارائه می کند، این راهکار موجب بهبود قابلیت دید در اطلاعات در میان کل ای- بیزینس سوییت می شود.

سیستم حسابداری دفتر معین اوراکل اقدام به ارائه گزارش و فهرست ها جهت تحلیل داده های حسابداری در میان برنامه های دفتر معین کرده و دفتر معین را نسبت به اصلاح دفتر معین کل، به طور قابل توجه بهبود می بخشد. شما می توانید اطلاعات ورودی حسابداری دفتر معین را نسبت به تراکنش های اصلی جهت شناسایی دلایل تبعیض ها و اتخاذ تصمیمات فوری، کاوش کنید. این قابلیت ها جهت ارائه زمینه لازم برای ایجاد نگرش مالی و مدیریتی گسترده تر، حائز اهمیت هستند.

 

ای- بیزینس (تجارت الکترونیک) سوییت اوراکل راهکار کامل

ای- بیزینس سوییت اوراکل موجب می شود تا شرکت ها به طور موثر اقدام به مدیریت فرآیند های تجاری، سرمایه ها، پرداخت های جمعی، منشا هزینه ها، بودجه ها و غیره و کلیه برنامه های ایجاد شده بر روی یک معماری اطلاعاتی واحد کنند. این معماری اطلاعات یک تعریف واحد از مشتریان، تامین کنندگان، کارمندان، محصولات و کلیه جنبه های تجارت شما را فراهم می کند. در صورت پیاده سازی یک واحد یا کل سوییت، اوراکل ای- بیزینس سوییت موجب می شوند تا شما اطلاعات واحد را در کل بنگاه اقتصادی به اشتراک بگذارید به طوری که شما می توانید تصمیمات هوشمندانه تری را با اطلاعات بهتر اتخاذ کنید.